Värdebaserat ledarskap – Inspirerande ideal

Bild-på-team-building

Det värdebaserade ledarskapet uppfattas ibland som en väldigt simpel ledarstil, men är i själva verket mer komplex och utmanande än de flesta andra filosofier. Vi har fördjupat oss i den värdebaserade ledarens tankegångar för att se vad det handlar om.

Det fina med ett värdebaserat ledarskap är att det kan appliceras när som helst, det är aldrig för tidigt eller försent. Faktum är att de flesta av oss redan använder det till stor del i våra vardagliga liv.

Man skulle kunna se det som en filosofi, en livsstil, applicerad på en roll som ledare. Ett värdebaserat ledarskap skulle kunna användas av både den demokratiska och auktoritära ledaren, det är alltså inte en specifik ledartyp per se.

Vad är ett värdebaserat ledarskap

En värdebaserad ledare utgår från sina ideal, principer, moral och värderingar. Den egna övertygelsen om vad som är rätt respektive fel ligger som grund för den här typen av ledarskap.

Eftersom värderingar styr beslutsfattningen, så blir det snabbt en filosofisk fråga. Vem är jag, vad står jag för och vad vill jag åstadkomma? Vad är rätt och vad är fel?

Det låter väldigt enkelt i teorin, men i praktiken är det desto svårare. Att välja rätt är en utmaning som alla människor ställs inför. Våra principer och idéer testas och ifrågasätts regelbundet i det vardagliga livet. Att använda sina ideal som fundament för sitt ledarskap kan därför vara väldigt utmanande.

Av den anledningen är det nödvändigt att ledaren har en god självkännedom och livserfarenhet. Att inta en ledarposition och börja applicera sina ideal utan att först ha fått dem testade, kan få negativa konsekvenser.

[ Läs: Viktiga ledaregenskaper som skiljer bra från dåliga chefer ]

Fördelar med den här ledarstilen

  • Ledare känner sig mer till freds och säkra i sina beslut
  • Ledare bygger starkare relationer som baseras på förtroende och tillit
  • Ledare känner sig ofta mer ”autentiska” och ärliga mot sig själva

För att kunna bygga en stadig och robust grund i sitt ledarskap och sina relationer med gruppen, så är ovanstående fördelar väldigt viktiga. När ledaren handlar utefter den egna övertygelsen så kommer en självsäkerhet och trygghet att infinna sig. Sånt snappas upp snabbt av människorna i gruppen.

Behövs värdebaserade ledare idag?

Förr i tiden litade man på att chefer och politiker hade kompetens och expertis nog för att göra rätt val och att leda gruppen rätt. Förtroendet för ledare och chefer är nuförtiden generellt sett väldigt låg.

Även om det värdebaserade ledarskapet fortfarande existerar, så är det relativt sällsynt, allra främst i den korporativa världen. Företag presenterar ofta strategier där man listar sina värden och vad man står för. Men tittar man på deras handlingar, så står de ofta i kontrast med vad de påstår sig stå för. Att säga en sak och göra en annan kan skada organisationen och företagets märke, framförallt när kunder och medarbetares känslor är inblandade.

Företagskulturen idag

Stora företag har komplexa strukturer med långa kedjor av chefer och grupper. Det gör det svårt för ledare längre ner i näringskedjan att implementera sitt värdebaserade ledarskap i mer än sociala interaktioner med den direkta gruppen.

Tyvärr har företagskulturen i Sverige förändrats en hel del, precis som samhället i stort. Vilket har resulterat i att vi har gått längre bort från princip och moral och närmat oss automatisering. Vinsten går före allt annat och i vissa fall på bekostnad av ideal och moral.

Vad som är rätt respektive fel är en högst subjektiv sak. Men många menar på att företagsvärlden saknar värdebaserade ledare idag. I takt med att den typen av ledare har försvunnit, desto kallare och hårdare har arbetsklimatet blivit.

[ Läs: Vad innebär det att vara en karismatisk ledare ]

Värdebaserat ledarskap för relationer och följare

En av nyckelaspekterna med ett värdebaserat ledarskap är att följare och medlemmar har lättare för att relatera och ha förtroende för organisationen och dess ledare.

Människor är känslosamma och våra liv dikteras till stor del av vår moraliska kompass. Vi söker oss alltid till människor vars världsåskådning och uppfattningar stämmer överens med våra egna. Vi tenderar därför att ha mycket mer tillit, förtroende och lojalitet för en ledare som delar våra principer och åsikter.

Det innebär att en ledare regelbundet måste kommunicera de här idealen och principerna med gruppens medlemmar. På så sätt höjer man moralen, behåller fokus och stärker sammanhållningen i gruppen där alla kämpar för en och samma, goda, sak.


Fortsätt läsa på Formell: