Demokratiskt ledarskap – Allt du behöver veta

Diskussion-på-kontoret

Det demokratiska ledarskapet har i modern tid blivit väldigt populärt och många menar på att det är det effektivaste sättet att leda på. I den här artikeln ser vi över fördelarna och nackdelarna med en demokratisk ledare.

Demokrati klingar bra i mångas öron. Alla får vara med och bestämma och man lämnar det ”föråldrade” auktoritära ledarskapet till historien.

Eller?

Låt oss ta en titt på effekterna av ett demokratiskt ledarskap; bra som dåliga. Men först och främst, vad innebär den här ledarstilen?

Vad är ett demokratiskt ledarskap

Ett demokratiskt ledarskap innebär att alla i gruppen får göra sin röst hörd. Medlemmar har möjlighet att diskutera, föreslå och förmedla sina åsikter om saker och ting.

Den här ledarstilen kan skilja sig från person till person. I vissa fall innebär det att man har sann demokratisk beslutsfattning där majoriteten bestämmer vad som sker. Men i de flesta fallen så har ledaren det sista ordet, även om gruppen har ett stort inflytande över beslutet som tas.

Syftet är att samtliga i gruppen känner sig inkluderade och har möjlighet att påverka organisationen. Om det utförs på rätt sätt så kan det höja moralen inom gruppen avsevärt.

Samarbete är också ett nyckelord. Tack vare det demokratiska ledarskapet så tar man till vara på andra människors erfarenheter och kunskaper. På så sätt kan man attackera ett problem från flera olika infallsvinklar och perspektiv, vilket ökar chansen för att hitta en effektiv problemlösning.

Kännetecken för ett demokratiskt ledarskap

  • Medlemmar i gruppen känner sig engagerade och inkluderade i processen
  • Gruppens medlemmar uppmuntras att dela sina åsikter och idéer
  • Kreativitet uppmuntras
  • Regelbundna möten där gruppen tillåts diskutera och påverka beslutsfattningen

Vad är bra med en demokratisk ledare

Många gånger ser man att produktiviteten och moralen i gruppen ökar när man implementerar ett demokratiskt ledarskap. Människor tenderar att vara gladare när de känner att deras röst och arbete är av betydelse. När gruppens medlemmar är glada och engagerade i sitt arbete så ökar det produktiviteten.

Tillgång till många idéer

En annan positiv aspekt är de diversifierade åsikterna. Istället för att ledarna enbart byter åsikter och idéer med varandra, så öppnar man upp för en större kunskapskälla. De anställda kan många gånger erbjuda värdefulla perspektiv och idéer. Framförallt när det gäller saker som påverkar processer och metoder ”på golvet”.

I och med att samarbete och utbyte av tankar och idéer främjas, så skapar det också en mer kreativ miljö. Fokus ligger på att hitta vägar för att effektivisera arbetet, istället för att bara utföra det.

Bättre sammanhållning

Det demokratiska ledarskapet stärker också gruppen. Diskussioner och samarbeten kommer att stärka gruppens relationer. En ”vi mot det”-mentalitet brukar växa fram, där ”det” är själva problemet som gruppen försöker lösa.

En grupp med starka relationer håller ihop längre och samarbetar bättre. Det minskar risken för att anställda säger upp sig och företaget slipper lägga resurser och pengar på att träna upp en ny person.

[ Läs: Vad är en informell ledare ]

Vad är dåligt med en demokratisk ledare

Det finns ett par fundamentala nackdelar med ett demokratiskt ledarskap. Dess största flaskhals är tiden det tar att fatta ett beslut. Eftersom ett stort antal människor är involverade i processen, istället för en eller två, så tar det längre tid att komma fram till något. Vilket kan hindra flytet i arbetet.

Tidskrävande

Det är viktigt att ledaren saktar ner de individer i gruppen som gillar att höra sig själva prata. Sådana personer brukar använda många ord, men med ett substanslöst innehåll. Det här kan skapa en oerhörd frustration hos de i gruppen som enbart vill komma fram till en effektiv lösning och sätta igång och jobba. Därför är det viktigt att chefen strukturerar samtalet så att alla får en chans att prata och att ingen tar upp för mycket tid.

En demokratisk ledare är van vid att hela gruppen är med och fattar beslut. Vid en krissituation så finns det inte tid att samla ihop gruppens medlemmar och diskutera. Beslut måste tas på stående fot. Risken finns då att ledaren saknar erfarenhet och känner sig obekväm att ta beslut på egen hand.

Ledaren guidas fel av gruppen

Eftersom så många människor, oavsett expertis, får komma till tals – så finns en risk för att ledaren hamnar på fel väg. Gruppens medlemmar ser oftast saker ur sitt, i vissa fall begränsade, perspektiv och inte från företagets synvinkel. Alla har heller inte kompetens och erfarenhet nog att vara med och besluta om viktiga saker. Men de måste få vara med och de måste få göra sin röst hörd. För många röster kan rubba chefen och leda honom in på fel väg.

Hierarkin suddas ut

Det finns alltid en risk för att gruppens medlemmar känner sig orättvist behandlade om deras idéer inte implementeras. Det är kritiskt att ledaren visar att han alltid har sista ordet. För mycket inflytande kan resultera i att ledarrollen tynar bort och att de anställda tror att de arbetar i en demokrati utan chef. Det brukar leda till konflikt och splittring inom gruppen, framförallt mellan enskilda individer och chefen.


Fortsätt läsa på Formell: